Veera Turkki

Tarjoan laadu­kasta kehon­hallinnan ja pilateksen ohjausta sekä manuaa­lista lihas­terapiaa. Haluan auttaa asiak­kaitani paran­tamaan kehon hyvin­vointia moni­puoli­sella kehon­hallinta­harjoit­telulla sekä kireitä kudoksia vapaut­tavalla lihas­käsittelyllä. Erityi­senä kiinnos­tuksen kohtee­nani on kiipeili­jöiden huolta­minen. Toimin Helsingin keskustassa Art Fysion ja Somatic Studion tiloissa sekä Kiipeily­areenalla Helsingin Salmi­saaressa.

Pidä hyvää huolta kehostasi ja mielestäsi, ja ole itsesi paras ystävä.

Veera Turkki
Puh: 040 748 11 94
Email: tmi.veera@turkki.me

Kehonhallinta ja Pilates

Pilates on erittäin kokonais­valtainen kehon­hallinta­harjoit­telun mene­telmä, jonka kehitti Joseph Pilates jo 1900-luvun alku­puolella. Pilates-harjoit­telulla voidaan vahvistaa kehoa moni­puoli­sesti, lisätä lihas­tasa­painoa ja liikku­vuutta, ja näin sekä edes­auttaa joka­päiväistä terveen kehon käyttöä sekä ennalta­ehkäistä erilaisia vammoja. Pilates-harjoittelu vahvistaa erityi­sesti kehon keskustaa ja syviä lihaksia sekä parantaa ryhtiä ja selän tervettä toimintaa.

Lihas­tasa­painosta ja kehon­hallin­nasta huoleh­timinen on tärkeää, olipa kyseessä sitten ammatti­urheilija, kunto­liikkuja tai liikuntaa harras­tamaton henkilö. Liikunta­taustasta riippu­matta jokainen voi hyötyä pilates-harjoit­telusta.

Pilates-harjoi­ttelun pääperi­aatteet: hallinta, keskustan käyttö, keskit­tyminen, hengitys, täsmällisyys, liikkeen virtaus. Seuraavassa lyhyt kuvaus pilates-harjoittelusta, lisä­tietoa saat mm. alla olevasta linkistä.

“Pilates is a method of exercise and physical movement designed to stretch, strengthen, and balance the body. With systematic practice of specific exercises coupled with focused breathing patterns, Pilates has proven itself invaluable not only as a fitness endeavor, but also as an important adjunct to professional sports training and physical rehabilitation of all kinds.”
– Pilates Method Alliance

Ohjaus­työssäni haluan auttaa asiakasta kohti terveempää, tasa­puoli­sempaa ja liikku­vampaa kehon käyttöä. Pidän tärkeänä sitä, että harjoit­telija kokee rauhassa yhteyden omaan kehoonsa sekä haastaa itseään tuntemaan ja oppimaan joka kerta jotain uutta. Hyvä kehon­hallinta ja tietoisuus liikkeessä siirtyvät vähitellen luonnolliseksi osaksi arki­elämää, joka siten muuttuu terveemmäksi ja mukavammaksi.

Lihashuolto

Moni­puolisen harjoit­telun ja liikunnan tueksi tarvitaan usein kireiden kudosten vapau­tusta manuaa­lisesti. Lihas­huolt­otyössäni pyrin yhdistämään oppejani liikunnan, kehon­hallinnan sekä urheilu­hierojan koulutuksistani, sekä siitä upeasta opista, jota olen saanut kollegoilta ja fysio­terapeuteilta työsken­nellessäni Helsin­gissä Art Fysiolla ja Somatic Studiolla. Jarmo Ahosen johdolla sekä itse­näisesti opis­kellen olen perehtynyt myös myofas­kiaalisiin (lihas­kalvojen) käsittelyihin. Keho on toimin­nallinen koko­naisuus, ja manuaa­lisessa tera­piassa tulee ottaa huomioon eri linjat, joiden kautta liike ja kudosten käsittely vaikut­tavat kehoon.

Hoitokokonaisuuden olennaisena osana on lisäksi löytää asiakkaalle sopivia harjoit­teita sekä parempia tapoja käyttää kehoaan. Tämän vuoksi pyrin tuomaan jokaiseen hoito­tapahtumaan mukaan ohjausta liik­keisiin tai asento­muutoksiin, jotta asiakas saisi hoidosta itselleen mahdollisimman suuren ja pitkälle kantavan hyödyn.

Hoito­aikoja lihas­huoltoon tarjoan Art Fysio Oy:n tiloissa Helsin­gissä. Vastaanottoaikoja löytyy tällä hetkellä torsta-iltaisin sekä joinakin lauantaipäivinä. Lisätiedot ajanvarauksesta suoraan Veeralta.

Kiipeilijät

Tarjoan kehon­hallinta- ja liikkuvuus­harjoittelun ohjausta kiipei­lijöille Kiipeily­areenalla, Helsingin Salmi­saaressa. Ohjaukset tapahtuvat Kiipeilyareena Valmennuksen kautta. Lisätietoja valmennuspalveluista saat Kiipeilyareenalta. Ohjauksissa keskitytään lisäämään kehon tuntemusta, hallintaa ja liikkuvuutta, sekä vahvis­tamaan erityi­sesti keski­vartalon syviä lihaksia. Lisäksi harjoit­telun avulla pyritään edis­tämään lihas­tasa­painoa ja havaitsemaan kiipeilijän yksilölliset kehitys­kohteet kehon käytössä. Lihas­tasa­painon ja kehon­hallinnan paran­tuessa voidaan myös ennalta­ehkäistä liikunta­vammoja.

Ryhmäohjaukset

Ryhmien ohjaukset tapahtuvat Kiipeilyurheilijat -seuran kautta, ja osallistujien tulee olla ko. seuran jäseniä. Tietoa tulevista ohjauspäivämääristä löydät Kiipeilyurheilijoiden sivuilta.

Lihashuolto

Tarjoan lihashuoltoa kiipeilijöille Art Fysion tiloissa Kasarmikadulla Helsingissä. Manuaalisen terapian lisäksi hoitoon kuuluu kehon käyttöä tukevien yksilöllisten harjoitteiden ohjausta.

Yhteystiedot

Veera Turkki
Puh: 040 748 11 94
Email: tmi.veera@turkki.me
Y-tunnus: 2563318-9

Toimipaikat

Art Fysio Oy
Kasarmikatu 36, 2 krs.
00130 Helsinki
www.artfysio.fi

Somatic Studio Oy
Kasarmikatu 36, 2 krs.
00130 Helsinki
www.somaticstudio.com

Kiipeilyareena
Energiakatu 3
00180 Helsinki
www.kiipeilyareena.com

Veera

Olen valmistunut Liikunnan­ohjaajaksi (AMK) Rovaniemen Ammatti­korkea­koulusta sekä Somatic Pilates -ohjaajaksi Somatic Studiolta Helsingistä. Olen lisäksi urheilu­hieroja sekä osallistunut Somatic Fysio -koulutukseen Somatic Studiolla Jarmo Ahosen johdolla.

Olen liikkunut koko elämäni aktiivisesti ja innokkaasti. Lapsuuden ja nuoruuden aikaisiin liikunta­harrastuksiini kuuluivat mm. rytminen kilpa­voimistelu, kilpa-aerobic, lumilautailu sekä useat muut liikunta­muodot. Erityisen lähellä sydäntäni on luonnossa liikkuminen, mm. vaellus, melonta ja kiipeily. Nykyään keskityn aktiivisesti kehittymään kiipeilyssä, niin sisäseinillä kuin ulkokallioilla, ja tästä lajista onkin tullut hyvin tärkeä osa elämääni.

Monipuolinen liikkuminen, kehosta ja mielestä huolta pitäminen sekä terveet elämäntavat ovat minulle tärkeimpiä asioita elämässäni. Olen kiinnostunut erilaisista liikunta­taustoista tulevien ihmisten auttamisesta, niin ohjaus- kuin hoitotyössäni. Oikeanlaisella liikkeellä ja sitä tukevalla manuaalisella käsittelyllä voidaan hoitaa ja ohjata kehoa toimimaan paremmin.

Summary in english

Veera Turkki is Bachelor of Sports Studies, Somatic Pilates Instructor and Sports Massage Therapist.

Manual therapy and massage (also myofascial treatment techniques) at Art Fysio, Kasarmikatu 36, Helsinki. Treatment includes instruction of exercises that help the client guide their body towards better posture and healthier movement.

Pilates instruction at Somatic Studio (Kasarmikatu 36, Helsinki).

For Climbers, classes of body control, core and flexibility training at Kiipeilyareena (Energiakatu 3, Helsinki). Possibilities to both personal training and group instruction (groups through the local climbing club, Kiipeilyurheilijat).

At the moment all the group classes are held in Finnish, but personal training sessions are available in English.

© 2016 Veera Turkki
Sivujen suunnittelu ja toteutus Taikalehto.
Valokuvat Nico Backström ja Mikko Nieminen.